Duurzaamheid

  • Duurzaamheid


De productie van Bus Whisky is vrijwel helemaal circulair. Een circulaire boerderij/stokerij werkt met gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en sociale inclusiviteit en systeemdenken centraal staat. Bus Whisky hanteert daarbij drie uitgangspunten:

  • Reduce (minimaal grondstofgebruik)
  • Reuse (maximaal hergebruik van producten en onderdelen)
  • Recycle (hoogwaardig hergebruik van grondstoffen)

Dat doen we in de praktijk op de volgende manieren:

Duurzame teelt 

Een van de belangrijkste ingrediënten van Bus whisky is mout, die gemaakt wordt uit brouwgerst. De brouwgerst voor deze craft whisky wordt in eigen beheer geteeld. Een groot deel wordt geteeld op kleine akkers en overstrekken van Landschapsbeheer en gemeenten in de regio zonder toepassing van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Deze teeltwijze wordt de komende jaren de standaard voor alle akkers waar brouwgerst voor Bus Whisky wordt geteeld. En deze akkers moeten voorzien worden van bloemrijke akkerranden om een bijdrage te leveren aan de steeds verder afnemende biodiversiteit op het platteland. 

Oog voor erfgoed & cultuur

De brouwgerst voor deze craft whisky wordt in eigen beheer geteeld met behulp van de antieke machines van de lokale dorsclub de Stofvreters. De dorsclub is geworteld in de regio en bestaat uit hobbyisten en verzamelaars van oude landbouwwerktuigen. De club probeert om deze machines te bewaren zo nodig te restaureren en in de originele staat te behouden. Dat doen ze door er met regelmaat mee te werken. Onder andere door al vele jaren gerst te verbouwen en te oogsten voor Bus Whisky. 
Bus whisky betrekt verder actief kunstenaars en designers bij diverse projecten en onderdelen in het productieproces. Het plan is om in de nieuw te bouwen distillery daarvoor zelfs een artist in residency te creëren.

Energieneutrale whiskystokerij

De stokerij van Bus Whisky draait op groene stroom van 400 zonnepanelen op het dak, zonneboilers, warmtepompen, biomassa, biopropaan en de tractor van de distillery wordt getankt met blauwe diesel. En daarnaast proberen we zoveel mogelijk restwarmte te benutten.

CO2-negatief bouwen

Whisky kent één behoorlijk grote reststroom en dat is "bierbostel" of "brewers grain". De meeste stokerijen en brouwerijen voeren deze reststroom af naar veehouderijen waar het aan de dieren wordt gevoerd. Dat vraagt echter allerlei certificeringen en audits die tijd en geld kosten en niet meer in verhouding staan tot het volume voor een relatief kleine stokerij. We hebben er brood van gebakken, granola van gemaakt en geprobeerd de bierbostel te drogen, maar dat kost veel energie.

Bierbostel-beton

Bus whisky heeft daarom ingezet op een eigen vinding: bierbostel-beton. Door het toevoegen van kalk aan bierbostel ontstaat een duurzame betonsoort die tijdens het uitharden CO2 opneemt. Het vocht uit de bierbostel is daarbij juist heel handig. Daarmee hebben we dus een CO2-negatieve bouwstof die bovendien helemaal circulair na sloop weer op het land gebruikt kan worden als organische meststof. Octrooi op deze toepassing is inmiddels aangevraagd en TU Eindhoven is een nader onderzoek gestart naar de toepassing en mogelijkheden van bierbostelbeton. De bedoeling is om deze nieuwe bouwstof een grote rol te geven bij de bouw van de nieuwe distillery. 

Strobouw

Ook het stro -een restproduct van de gerstteelt- krijgt daarin een prominente rol. Stro is een goed isolerend materiaal. Een gebouw van stro is zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal. De primaire energie die nodig is om het stro te produceren is nagenoeg nihil. Stro is de droge stengel van graangewassen. Het gewas neemt tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer op en slaat die op in de stengels. Bouwen met stro is dus bouwen met “geconserveerd” CO2, het blijft onttrokken aan de atmosfeer, minimaal zolang het gebouw bestaat.

Bus Whisky ambieert een voortrekkersrol in het verduurzamen van de productie van whisky en zoekt voortdurend naar innovatie en vernieuwing die kan bijdragen aan het vergroten van circulariteit. We hebben in 2018 daarom bijvoorbeeld ook deelgenomen aan de ontwerpprijsvraag Brood & Spelen met de inzending 'wijstwater & whisky'. Deze prijsvraag van Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor het Landschap) deed een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers, architecten en designers met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. Lees meer >>